Karmaveer Bhausaheb Hiray Dental College & Hospital, Nashik

Contact Us

Mahatma Gandhi Vidyamandir´s

Karmaveer Bhausaheb Hiray Dental College & Hospital,

Mumbai Agra Highway, Panchavati, Nashik 422 003.

Phone: +91 253 2514873

Fax: +91 253 2517354

Email: mgvkbh@gmail.com OR mgvkbhdc@gmail.com